Preferencijalne teme Štampa

 

STK 1: KOMPONENTE MREŽA

predsednik: dr Vladimir ŠILJKUT, JP Elektroprivreda Srbije

1. Savremene konstrukcije i primena novih tehničkih rešenja komponenti elektrodistributivnih mreža
2. Testiranje, monitoring, dijagnostika i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža
3. Modelovanje i primena savremenih softverskih alata za analizu komponenti elektrodistributivnih mreža
4. Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža na životnu sredinu
5. Tehnička regulativa iz domena komponenti elektrodistributivnih mreža

 

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Kvalitet isporučene el. energije (kvalitet napona) – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, iskustva
2. Uređaji i metode za merenje i praćenje parametara kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
3. Domaća i evropska tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)
4. Uslovi priključenja nelinearnih potrošača i distribuiranih generatora.
5. Uticaj nedovoljnog kvaliteta u mreži na rad potrošača ili distribuiranih generatora (tehnički problemi, energetska efikasnost, pouzdanost, finansijski efekti, odnosi sa potrošačima...)
6. Elektromagnetna kompatibilnost, bezbednost i interferencija
7. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, poremećaji u uzemljenju i uticaj na kvalitet električne energije i druge povezane teme

 

STK 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
predsednik: mr Dušan VUKOTIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o.

EKSPLOATACIJA
1. Strategije održavanja i procena stanja energetske opreme.
2. Tehnike i alati za upravljanje radnom snagom u cilju povećanja operativne efikasnosti.
3. Zahtevi u pogledu podataka, upravljanje podacima i dokumentacijom.
4. Strategije restauracije pogona i upravljanje kriznim situacijama.
5. Eksploatacija industrijskih mreža.

ZAŠTITA
6. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama.
7. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite i upravljanja.
8. Nove zaštitne šeme i funkcije.
9. Simulacioni modeli zaštite, alati i nove funkcije.
10. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850.
11. Ispitivanje relejne zaštite, funkcija i sistema (praktična iskustva).
12. Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima.

UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJE
13. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
14. Upravljanje elektrodistributivnom mrežom u tržišnim uslovima
15. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
16. Uvođenje sistemskih usluga na distributivnom nivou
17. Regulacija napona u SN i NN mrežama
18. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja
19. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
20. Komunikacione tehnike i protokoli za realizaciju inteligentnih mreža ("Smart Grids" i "Smart Metering")
21. Međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture

 

STK 4: DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
predsednik: dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Integracija distribuiranih izvora električne energije u distributivnim mrežama
a. Aktivno upravljanje u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima električne energije
b. Prognoza porizvodnje iz obnovljivih izvora
c. Analiza mogućnost priključenja distribuiranih izvora u distributivnoj mreži (Hosting capacity analysis)
d. Mikro-mreže
e. Električna vozila
2. Upravljanje opterećenjem
3. Efikasno korišćenje električne energije
4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima


STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
predsednik: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet Niš

PREDVIĐANJE OPTEREĆENJA
1. Karakteristike opterećenja pojedinih kategorija potrošača
2. Uticaj mikrogeneracije na dugoročno predviđanje opterećenja i potrošnje
3. Metode za predviđanje opterećenja u malim područjima

STRUKTURE MREŽA I KRITERIJUMI PLANIRANJA
4. Povećanje pouzdanosti distributivne mreže
5. Strukture mreža za prihvatanje distribuirane proizvodnje
6. Uticaj novih ICT tehnologija na strukturu mreža
7. Kriterijumi planiranja distributivnog sistema
8. Tehnički parametri vezani za planiranje

PLANIRANJE RAZVOJA, INVESTICIJE
9. Priprema planova razvoja i izgradnje sistema, analiza rizika
10. Organizacioni i finansijski faktori u izradi planova
11. Investicije za zamenu dotrajale opreme
12. Metode optimizacije u planiranju
13. "Benchmarking" rada operatora u postupku planiranja sistema

 

STK 6: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
predsednik: Dr Nenad KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Praksa i iskustva sa otvaranjem tržišta električne energije i restrukturiranjem elektroprivrede u regionu
2. Praksa i iskustva sa primenom nove regulacije
3. Učesnici tržišta električne energije, snabdevači i modeli isporuke potrošačima
4. Distribuirani izvori energije u konkurentnim uslovima otvorenog tržišta