Uputstvo za pisanje referata Štampa

 

NAZIV FAJLA REFERATA treba da sadrži: INICIJAL IMENA I PREZIME AUTORA – RAD – PRVE TRI REČI NAZIVA RADA
PRIMER: M. Markovic – RAD – Analiza podataka iz

Ukoliko autor prijavljuje više radova, potrebno da u imenu fajla pored RAD stavi 1, 2, 3, …
PRIMER:
M. Markovic – RAD 1 – Analiza podataka iz
M. Markovic – RAD 2 – Uloga i značaj
M. Markovic – RAD 3 – Primena rešenja dobijenih


Referat se piše obavezno na srpskom jeziku, a pored toga se može dostaviti i verzija na engleskom jeziku, jednostubačno (u jednoj koloni). Ukupna dužina referata ne sme prelaziti 9 stranica A4 formata, uključujući  kratak sadržaj, tekst rada, formule, slike, tabele i ostalu grafiku.

Mole se autori da pri izradi referata pažljivo slede instrukcije date u ovom uputstvu, kako bi se obezbedio uniformni izgled objavljenih referata.

U slučaju da je posle obavljene recenzije potrebno izvršiti korekciju referata, organizator može samostalno da izvrši manje prepravke rada. U slučaju potrebe za većim korekcijama, referat se vraća autoru na doradu.

Font za pisanje referata: Times New Roman - veličina 10

Izgled stranice:

Margine:

gornja 2.4 cm
donja 2.4 cm
leva 2.5 cm
desna 2.5 cm .


Naslov - naslov rada je potrebno započeti od vrha strane, centrirano, VELIKIM SLOVIMA, BOLD. Nakon naslova referata, potrebno je ostaviti 2 prazna reda.


Imena autora i koautora referata se pišu centrirano, u sledećem obliku: Puno ime + PREZIME, bez titula i drugih profesionalnih kvalifikacija, velikim slovima (npr. Jovan SAVIĆ). Iza imena autora je potrebno navesti i organizaciju iz koje dolazi (kompanija, institut, fakultet i sl.) i državu iz koje je autor. Svakog koautora referata je potrebno navesti u sledećem redu. Nakon imena poslednjeg autora tj. koautora, potrebno je ostaviti 2 prazna reda.

Tekst referata - piše se u jednoj koloni (jednostubačno), sa jednostrukim proredom.

 

Pre teksta referata ide kratak sadržaj referata, što je novina u odnosu na dosadašnja Savetovanja.

 

Kratak sadržaj referata - apstrakt će biti objavljen u posebnoj publikaciji savetovanja – Zbornik apstrakta. Kratak sadržaj referata je potrebno dostaviti zajedno sa tekstom referata, u okviru istog dokumenta, u elektronskom obliku.

Kratak sadržaj treba pripremiti u skladu sa primerom rada datom u okviru ovog uputstva, pri čemu dužina kratkog sadržaja ne sme preći 300 reči. Na kraju kratkog sadržaja obavezno je izvući ključne reči.

Ispod teksta na srpskom sledi idenitično formatiran tekst na engleskom jeziku.

Kontakt podaci se pišu na kraju kratkog sadržaja, font Times New Roman 8


NASLOVI POGLAVLJA - Naslovi poglavlja počinju od početka leve margine (bez indentacije - uvlačenja reda) i pišu se VELIKIM SLOVIMA, BOLD. Naslovu poglavlja prethode 2 prazna reda (osim u slučaju kada naslov poglavlja počinje na vrhu nove stranice), a posle naslova poglavlja je potrebno ostaviti jedan prazan red.

Naslovi podpoglavlja - Naslovi podpoglavlja se pišu velikim i malim slovima, bold. Počinju od početka leve margine (bez indentacije - uvlačenja reda). Naslovu podpoglavlja prethode 2 prazna reda (osim u slučaju kada naslov podpoglavlja počinje na vrhu nove stranice), a posle naslova poglavlja je potrebno ostaviti jedan prazan red.

Naslovi manjih podpoglavlja - Naslovi manjih podpoglavlja se pišu malim i velikim slovima, bold. Počinju od početka leve margine (bez indentacije - uvlačenja reda). Naslovima manjih podpoglavlja takođe moraju da prethode 2 prazna reda, ali se tekst piše u nastavku, u istoj liniji sa naslovom.


Indentacija teksta (uvlačenje početka reda) - Molimo autore da ne koriste indentaciju teksta. Tekst uvek treba da počinje od početka leve margine.

Literatura - Korišćenu literaturu u tekstu referata treba oznaciti brojevima u zagradama (referencama) kao npr. Savic (1), Savic i Smith (2). Ako se jedan rad citira više puta u referatu, u svakom narednom citiranju je potrebno navesti samo broj reference.

Numerički spisak korišćene literature je potrebno dati na kraju referata, novi red za svaku citiranu literaturu, u sledećem formatu: Ime autora, godina izdanja, Naslov izdanja, skraćeni naziv časopisa (podvučeno), broj izdanja (podvučeno), broj stranice.

Na primer:
1. Savić J, 1995, "Naslov članka", "naziv časopisa", "broj", broj strane
2. Savić J, Smith W and Doe J, 1997, "Naslov članka", "naziv časopisa", "broj", broj strane
3. Savić J, Doe J, 1999, "Naslov članka", "naziv časopisa", "broj", broj strane

 

U slučaju korišćenja knjiga, izveštaja i ostalih izvora, naslov je potrebno navesti odmah posle godine izdanja, kao i sve detalje o izdanju.
1. Savic J, 1995, "Naslov knjige", "izdavač", broj strane
2. Savic J, Smith W and Doe J, 1997, "Naslov knjige", "izdavač", broj strane

Skraćenice - Korišćenje skraćenica, ili reči koje se koriste u svakodnevnom govoru, a ne mogu se pronaći u rečniku, trebalo bi izbegavati. Ovim se žele izbeći lingvističke nejasnoće u referatima.


Reklamna obeležja i poređenja - Poželjno je izbegavati korišćenje naziva konkretnih proizvoda, osim u slučajevima kada je to neizbežno. Kada se vrši poređenje proizvoda, koristite nazive "proizvoda A i proizvod B" i slično.

Autorsko pravo - Sve napomene u vezi korišćenja drugih autorskih prava je potrebno navesti u zaključku referata.

Tabele - tabele treba označiti brojevima, prema redosledu. Postavljanje tabela na početak ili dno stranice doprinosi boljem izgledu stranice, ali nije obavezno. Tabele treba da počinju naslovom TABELA velikim slovima, zatim broj tabele i odvojiti crticom od naslova tabele, u nastavku (Npr. TABELA 5 - BROJ POTROŠAčA). Ukoliko se naslov tabele proteže na više od jednog reda, potrebno je drugi red započeti uvučeno, ispod prvog slova naziva tabele u prvom redu. Sve kolone u tabeli treba da su jasno označene, sa navedenim simbolima i jedinicama u kojima su podaci u tabeli izraženi.

Crteži - Uz svaki crtež je neophodno dati i legendu. Crteže je potrebno uraditi na računaru i ne mogu se crtati ručno.

Fotografije - Dozvoljeno je korišćenje crno-belih fotografija u radu. Fotografije treba da budu dobrog kvaliteta.

Grafikoni - Ordinate i abscise na grafikonima je potrebno označiti sledećim informacijama: simbol - objašnjenje simbola i u zagradi (jedinicu).

Veličina crteža, grafikona i fotografija - Preporučujemo da veličinu crteža, grafikona i fotografija prilagodite tako da na jednu stranicu može da stane veći broj.

Označavanje broja stranice i zaglavlja - U referatu ne treba označavati broj stranice niti postavljati zaglavlje.

Dno stranice (Page footer) - U dnu strane možete navesti kontakt informacije za glavnog autora referata, italik velikim i malim slovima.


(PRIMER RADA)


NAZIV RADA (VELIKA SLOVA, BOLD, TIMES NEW ROMAN 10)
(1 prazan red)

Ime AUTORA (puno ime i prezime, bez dekoracija, titula i profesionalnog statusa), Udruženje, Država - Times New Roman 10

 

 

Imena KOAUTORA (puno ime i prezime, bez dekoracija, titula i profesionalnog statusa), Udruženje, Država – novi red za svakog koautora - Times New Roman 10
(1 prazan red)

 

KRATAK SADRŽAJ
(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni - laskdlkjflasjkdof sdiuwero urkkdsj jjlsdjsdoikdljs lksdlsdkdsfkjslkdj l;kdklkdlslsid yfdidk uweouiw ekljdfs lksjdoi uewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfo iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioiodu dkslsdejkf dkslsdfjff dkslsfj.
(1 prazan red)
Ključne reči: gnkanflshfshf, jlhfafhkafh, hahfhfafhl, hahfklahf
(1 prazan red)

SUMMURY
(2 prazna reda)
Tekst u jednoj koloni - uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfojkljlkjgjghfhghfjf iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioie
uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir kdlsjfi
(1 prazan red)
Key words: gnkanflshfshf, jlhfafhkafh, hahfhfafhl, hahfklahf
(2 prazna reda)

Kontakt informacije o autorima – Times New Roman 8
(2 prazna reda)

 

UVOD
(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni – laskd lkjflasjkd ofsdiuwerourk kdsjjjlsdjsdoikdljslk sdlsdkdsfkjslkdjl;kdkl kdlslsidyfdidk uweouiw ekljdfs  lksjdoiue woirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfo iskjweo liofsufjk eioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisi jesfi lefkdiei ejedd idi eiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioiodu dkslsdejkf dkslsdfjff dkslsfj
(1 prazan red)
POGLAVLJA
(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni - uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfojkljlkjgjghfhghfjf iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioie
uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir kdlsjfi
(1 prazan red)
ZAKLJUČAK
(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni - uewjkdfo iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioiiiikldslkslkjwieosk
uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfo iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe reuwoiii
(1 prazan red)
LITERATURA
(1 prazan red)
1. Savić J, 1995, “Naslov članka”, “ naziv časopisa”, “ broj”, broj strane
2. Savić J, Smith W and Doe J, 1997, “Naslov članka”, “ naziv časopisa”, “ broj”, broj strane
3. Savić J, Doe J, 1999, “Naslov članka”, “ naziv časopisa”, “ broj”, broj strane
4. Savić J, 1995, “Naslov knjige”, “ izdavač”, broj strane
5. Savić J, Smith W and Doe J, 1997, “Naslov knjige”, “ izdavač”, broj strane

(Maksimalna dužina rada – 9 strana)

 

Za sve informacije obratite se:

Dr Zoran Simendić, predsednik Nacionalnog komiteta CIRED Srbija
Apatinski put bb, 25000 Sombor, Srbija
Tel: +381 (0) 25 465 200 / Fax: +381 (0) 25 429 399
e-mail: cired.serbia@ev.rs
web site: www.cired.rs

Tehnički organizator Savetovanja
BBN Congress Management
Deligradska 9/25, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 3629 402, 3629 405, 2682 318
Fax: +381 (0) 11 3629 406
e-mail: bbn@bbn.co.rs
web site: www.bbn.co.rs
Kontakt osoba: Marija Marković